Psychologische begeleiding

Individuele therapie


Indien u een vraag hebt naar therapie of begeleiding bij een psychologe wordt u uitgenodigd voor een verkennend gesprek om uw hulpvraag te exploreren. In dit gesprek wordt besproken welke begeleiding voor u het meeste aangewezen is (individuele therapie, groepstherapie, ouderbegeleiding, kindbegeleiding, gezinsbegeleiding).


Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij ons terecht voor psychologische therapie. Er kan gewerkt worden rond emotionele problemen (angsten, depressie, zelfbeeld,…), gedragsproblemen, conflicthantering, het aanleren van sociale vaardigheden, concentratieproblemen, woedebeheersing, hechtingsproblemen, het leren omgaan met een diagnose, psycho-educatie, …


Verder bieden wij ook begeleiding aan ouders voor kinderen met (een vermoeden van) ontwikkelingsstoornissen.  Afhankelijk van de ernst en het soort problematiek wordt er samen gezocht naar een behandeling op maat. Dit kan gebeuren via speltherapie, gedragstherapie, systeemtherapie, relaxatietechnieken, creatieve therapie of cognitieve gesprekstechnieken rond gedachten, gevoelens en gedrag.

Groepstherapie


-ImPACT training:

De ImPACT training (Improving Parents as Communication Teachers) is een wetenschappelijk onderbouwd trainingsprogramma voor ouders van jonge kinderen van 1,5 - 6 jaar met autisme. Een programma dat ouders sterker maakt in de communicatie met hun kind en zo de ontwikkeling bevordert. Flyer ImPACT training


-Oudercursus Autistisch waarnemen en denken

Aan de hand van theorie en oefeningen trachten we de ouders inzicht te geven in het autistisch denken om van daar uit zelf probleemoplossend te gaan werken. Daarnaast wordt er voornamelijk gewerkt met eigen voorbeelden uit het dagelijks leven. Er is plaats voor het uitwisselen van ervaringen en het samen nadenken rond aanpak. Flyer oudercursus


- Rots en Water training voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis

Rots en water is een psychofysieke training die als doel heeft zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, communicatieve en sociale vaardigheden te verbeteren. Dit gebeurt door middel van spel en lichaamsgerichte oefeningen en rollenspelen.

Flyer R&W training kinderen

Flyer R&W training jongeren


-Meer rust in mijn hoofd en lichaam:

Stressreductietraining voor (jong)volwassenen met een autismespectrumstoornis vanaf 18 jaar. Het doel van de cursus is verschillende hulpmiddelen aan te reiken om meer rust te ervaren. Hierbij staat het uitbreiden van dagelijkse gewoontes die je zelf kan toepassen centraal. Flyer Rust in hoofd & lichaam


-Partnercursus autisme: 

Deze partnercursus is een psycho-educatieprogramma voor mensen die een langdurige relatie hebben met een partner met ASS. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van ASS op de partnerrelatie, er worden handvatten aangereikt om de omgang en de communicatie met hun partner te verbeteren. Doorheen de training wordt er ook gekeken naar de krachten en sterkte kanten van beide partners. 

Flyer huidige partnercursus